Rada Budowy nr 6

W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 6.

Kierownik Projektu wezwał Wykonawcę do odniesienia się do treści propozycji porozumienia, które ma być zawarte z firmą Potęgowo MASHAV Sp. z o.o. na temat warunków usunięcia kolizji projektowanej drogi z infrastrukturą będącą ich własnością.

Omówiono przedłożone przez Wykonawcę opracowania. Łącznie w okresie sprawozdawczym Wykonawca złożył 26 opracowań. Do 15 z nich Inżynier przekazał swoje uwagi zaś 11 opracowań jest w trakcie weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Konsultant przedłożył za pismem akceptację Programu Zapewnienia Jakości rev 4.

W omawianym okresie Wykonawca nie przedłożył nowych Powiadomień o Roszczeniach; Roszczenia Przejściowe – 6 sztuk.