Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym w szczególności należy zaprojektować i wykonać poniższe roboty:

 1. Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 16,12 km, 
 2. Budowa węzłów drogowych: Budy i Bobrowniki,
 3. Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): Paprzyce kat. II (po obu stronach), 
 4. Budowa Obwodów Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi, 
 5. Przygotowanie laboratorium drogowego dla Zamawiającego, w tym: budowa, montaż, wyposażenie i utrzymanie oraz demontaż i uporządkowanie terenu po zakończeniu jego użytkowania,
 6. Przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, 
 7. Budowa dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, 
 8. Budowa dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej, 
 9. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, 
 10. W przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,
 11. Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową, 
 12. Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania, 
 13. Obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 
 14. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, 
 15. Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe, 
 16. Infrastruktura dla potrzeb obiektów drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, 
 17. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, 
 18. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych, 
 19. Sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, 
 20. Oświetlenie drogowe, 
 21. Organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 22. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi ekspresowej i pozostałych dróg, 
 23. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego, 
 24. Po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, 
 25. Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 
 26. Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych, 
 27. Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 
 28. System Zarządzania Ruchem, 
 29. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu na istniejącej drodze DK6, 
 30. Wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych.