Rada Budowy nr 2

W dniu 11 lutego 2022 r. odbyła się Rada Budowy Nr 2.

Omówiony został Program prac projektowych. Wykonawca przedstawił wstępne opracowania w zakresie:

  • przebiegu trasy
  • przekroju normalnego trasy głównej
  • planowanej optymalizacji przejścia dla zwierząt (PZD – 02)
  • zagospodarowanie obszarów MOP
  • Węzła Budy i OD
  • przejścia nad doliną rzeki Łupawy
  • Węzła Bobrowniki,
  • typowego obiektu inżynierskiego WD  na przykładzie obiektu WD-18.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 26 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 1.

Rada Budowy nr 1

W dniu 17 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Budowy Nr 1.

Dyrektor Oddziału otworzył Pierwszą Radę Budowy. Zaprezentowano kwestie organizacyjne Rad Technicznych/Budowy.

Omówiono potencjalne ryzyka mogące mieć wpływ na Prace Projektowe oraz poruszono temat Gazociągu.

Podpisanie umowy

W dniu 29 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą oraz Konsultantem.