Rada Techniczna nr 19

W dniu 14 września 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 19. Na spotkaniu omówiono System odwodnienia drogi.

Rada Budowy nr 9

W dniu 9 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 9.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z Operatami wodnoprawnymi , uwagi dotyczące Projektu Linii Rozdzielających.

W  omawianym okresie Wykonawca nie przekazał nowych Powiadomień o Roszczeniach.

Rada Techniczna nr 18

W dniu 8 września 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 18. Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące:

 • PAB br. sanitarnej w zakresie Odwodnienia – rew.1;
 • Operatu wodnoprawnego;
 • Uwag z zakresu oświetlenia oraz lokalizacji stanowisk do ładowania pojazdów na OD i MOP.
 • Projektu magazynu soli  oraz budynku warsztatów i garaży na OD – omówienie uwag.
 • Problemów związanych z prowadzeniem na terenach objętych liniami rozgraniczającymi Inwestycji przez PKP Energetyka oraz z inwestycją polegającą na ułożeniu kabla 110 Kv farmy fotowoltaicznej.

Rada Techniczna nr 17

W dniu 19 sierpnia odbyła się Rada Techniczna nr 17. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu uwag dotyczących PAB – branża drogowa pod kątem możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie Audytu BRD.

Rada Techniczna nr 16

W dniu 12 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 16. Omówienie stanowiska Wykonawcy do uwag dotyczących Obiektów Inżynierskich.

Rada Budowy nr 8

W dniu 12 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 8. Omówiono tematy z agendy Rady Budowy.

 1. Wykonawca poinformował o uzyskaniu szeregu warunków, uzgodnień i decyzji w zakresie:
  • branży drogowej
  • wniosku o ZRID
 2. Wykonawca poinformował ponadto o wystąpieniu o szereg uzgodnień i decyzji w zakresie:
  • wydania opinii ZRID  do przedmiotowego zadania.
 3. W okresie sprawozdawczym Wykonawca złożył wniosek o PŚP NR 4 za okres 01.07-31.07.2022 r.
 4. W omawianym okresie Wykonawca przekazał jedno nowe Powiadomienie o Roszczeniu nr 7: Kanał Technologiczny.

Rada Techniczna nr 15.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 15. Spotkanie poświęcone zostało na omówieniu uwagi do PSOR rev. nr 1 oraz  zidentyfikowanych aktualnie uwag i zagadnień dotyczących Audytu BRD.

Rada Techniczna nr 14

W dniu 3 sierpnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 14. Na spotkaniu omówiono:

 • uwagi IK z dnia 29.07.2022 r. dot. obiektów kubaturowych (obiekt biurowo – socjalny na OD),
 • zagadnienia dot. zabezpieczenia wody dla potrzeb OD, wyjaśnienie odmowy podłączenia OD do sieci wodociągowej oraz dane dot. zapotrzebowania jakie znalazło się w wniosku dot. tego zakresu.

Rada Techniczna nr 13

W dniu 20 lipca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 13. Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące:

 • Analizy dostępności utrzymaniowej w obszarach obiektów typu WD.
 • Omówienia zakresu stosowania Wytycznych dla miejsc do kontroli i ważenia pojazdów z dnia 11.03.2021.

Rada Budowy nr 7

W dniu 15 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 7.

Omówiono stan prac projektowych. W okresie sprawozdawczym w dniu 07.06.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o PŚP nr 2 za okres od 01.04.-31.05.2022 r. oraz dnia 08.07.2022 r wystąpił z wnioskiem o PŚP NR 3 za okres 01.06-30.06.2022 r.

Do wszystkich Roszczeń Przejściowych Inżynier przekazał Zamawiającemu Raporty z Roszczeń Przejściowych. Nowe Roszczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.