Rada Techniczna nr 7

W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 7. Tematy omawiane na spotkaniu:  przegląd statusu uzgodnień (w tym zawarcie porozumienia) na styku Zadania 2 i Zadania 3 oraz przegląd statusu przygotowania wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Omówiono również uwagi do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – branża mostowa.

Rada Techniczna nr 6

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 6. Omówienie problemów związanych  z uzgodnieniem styków pomiędzy odcinkami 2 i 3.

Rada Budowy Nr 4

W dniu 15 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 4. Tematy narady:

 1. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z opracowaniem dokumentów (w różnym stopniu zaawansowania):
  • Mapa do celów projektowych,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko,
  • dokumentacja badań podłoża gruntowego,
  • Projekt Budowlany branża drogowa,
  • Projekt Budowlany obiekty inżynierskie,
  • PB – branża sanitarna,
  • PB – branża elektroenergetyczna,
  • PB – branża teletechniczna,
  • PB – branża melioracyjna,
  • PB – branża architektoniczna,
  • PB – branża zieleń
  • Laboratorium drogowe.
 1. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o dokonanie płatności – PŚP nr 1 za okres od 01.01. – 31.03.2022r. Inżynier wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wniosku.
 2. Wykonawca przekazał PZJ- część ogólną rev. 02. Program Zapewnienia Jakości jest obecnie analizowany przez Konsultanta.

Rada Techniczna nr 5

W dniu 13 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 5. Omówienie uwag do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – Zagospodarowanie MOP Paprzyce i OD Budy.

Rada Techniczna nr 4

W dniu 6 kwietnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 4. Tematem Rady Technicznej nr 4 był Projekt Robót Geologicznych. Rada Techniczna nr 4 w całości została poświęcona omówieniu uwag do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – branża drogowa.

Rada Techniczna nr 3

W dniu 29 marca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 3. Tematem Rady Technicznej nr 3 był Projekt Robót Geologicznych. Rada Techniczna nr 4 w całości została poświęcona omówieniu uwag do Projektu Architektoniczno-Budowlanego – branża drogowa.

Rada Budowy Nr 3

W dniu 14 marca 2022 r. odbyła się Rada Budowy Nr 3. Tematy narady:

 1. Wykonawca poinformował o kontynuowaniu prac związanych z:
  • analizą środowiskową (przejść, szlaków migracji)
  • przygotowaniem materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Realizacja poszczególnych punktów z agendy RB, poruszając aktualne tematy wynikłe w okresie od poprzedniej RB.
 3. W związku z pracami projektowymi obiektu mad linią kolejową 202 omówiono stan obecny realizacji uzgodnień, uzyskania niezbędnej dokumentacji od PKP oraz możliwe rozwiązania w związku z koniecznością uzgodnienia projektu z PKP.

Rada Techniczna nr 2

W dniu 18 lutego 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 2. Przedmiotem Rady Technicznej był Program Prac Projektowych.

Rada Budowy nr 2

W dniu 11 lutego 2022 r. odbyła się Rada Budowy Nr 2.

Omówiony został Program prac projektowych. Wykonawca przedstawił wstępne opracowania w zakresie:

 • przebiegu trasy
 • przekroju normalnego trasy głównej
 • planowanej optymalizacji przejścia dla zwierząt (PZD – 02)
 • zagospodarowanie obszarów MOP
 • Węzła Budy i OD
 • przejścia nad doliną rzeki Łupawy
 • Węzła Bobrowniki,
 • typowego obiektu inżynierskiego WD  na przykładzie obiektu WD-18.

Rada Techniczna nr 1

W dniu 26 stycznia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna Nr 1.